BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ

"UN MUNDO DE VENTAJAS"

 

I.- ORGANITZADOR

SEGURCAIXA ADESLAS, SA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, amb domicili social al Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, CIF A-28011864​ i inscrita per el moment en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20481, foli 130, full B-6492. ​ ​ 


És una entitat autoritzada per fer operacions d’assegurances en diversos rams no de vida, inscrita amb el número C-0124 en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

II.- GESTIÓ DE LA PROMOCIÓ

La gestió de la promoció la farà GRASS ROOTS, amb CIF B-80363476

III.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

L’objecte és el desenvolupament per a SCA d’una promoció (“la promoció”) per als clients que pertanyen a determinats segments definits per SCA. A través de la promoció, els clients de SCA que compleixin amb determinades condicions rebran “incentius” d’acord amb les bases legals que es poden trobar al lloc web www.unmundodeventajas.com, a l’apartat de les bases legals.

IV.- PERÍODE DE VIGÈNCIA

El període de vigència de la promoció finalitza el 31 de desembre de 2018 (d’ara endavant, “El PERÍODE PROMOCIONAL”).

V.- DEFINICIÓ DEL PREMI I REQUISITS PER A PARTICIPAR-HI

L’incentiu es lliurarà als participants més grans de 18 anys, residents legals a Espanya, que compleixin amb els requisits exigits, directament i sense sorteig.

Les condicions específiques de cadascun dels premis s’indiquen al val promocional que es lliurarà al participant al web www.unmundodeventajas.com

Els participants que rebin un SMS o una carta de SegurCaixa Adeslas amb un codi alfanumèric durant el període de vigència de la promoció, tindran dret a obtenir un o diversos incentius exclusius al lloc web www.unmundodeventajas.com.

Atenció al client: el número de telèfon d’atenció al participant és el 900 535 927, al qual es pot trucar en horari d’atenció al participant, de dilluns a divendres, en horari ininterromput, de 9 a 18 hores, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça promo@unmundodeventajas.com.

Limitacions a la participació: cada usuari té dret a participar-hi un sol cop per codi. El premi és personal i intransferible. Pot comprovar-se la identitat dels participants a través de documents oficials (DNI, passaport, NIE, etc.).


En particular, GR es reserva el dret de desqualificar qualsevol participant que manipuli els procediments de registre i/o que vulneri qualsevol de les bases contingudes en aquest document.

Així mateix, GR també es reserva el dret de verificar, per qualsevol procediment que consideri apropiat, que el participant compleix amb tots els requisits d’aquest document i que les dades que proporciona al promotor són exactes i verídiques. Entre d’altres qüestions, GR pot demanar documentació als participants perquè acreditin el compliment dels requisits per participar-hi. Si el participant requerit no aporta aquesta documentació, pot ser desqualificat.

GR descarta les participacions que siguin abusives o fraudulentes. S’entén, a títol enunciatiu però no limitador, que es produeix frau quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents a la pàgina web www.unmundodeventajas.com; l’abús de consultes al servidor i tots els comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats. La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant la Promoció suposa la desqualificació automàtica, així com la pèrdua del dret de gaudir del premi aconseguit.

GR rebutja qualsevol sol·licitud de participació que no compleixi amb el procediment de registre o amb les condicions de participació que s’estableixen en aquestes Bases.

No poden participar en la promoció les persones que hagin intervingut en la seva organització, ni qualsevol societat que hagi participat directament o indirectament en l’organització de la promoció, ni els seus familiars fins a tercer grau de consanguinitat, ascendents, descendents, cònjuges o parelles de fet.

GR es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra les persones que facin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació de la promoció.

VI.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

El participant ha d’entrar a la pàgina web www.unmundodeventajas.com i introduir-hi el codi que hagi rebut. Prèviament, i de forma obligatòria per poder continuar amb el procés de bescanvi, ha d’acceptar aquestes bases legals. Un cop acceptades, pot accedir al premi que li correspongui.

Dins de la pantalla de cada premi, el client ha de fer clic a “canjear”, on obtindrà un val electrònic amb el detall de les condicions de cada premi.

En funció del premi rebut pel participant, els termes i condicions i la seva caducitat seran diferents.

VII.- DISPOSICIONS GENERALS I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

  • Tot i que GR fa tot el possible per evitar el subministrament de les dades o documents incorrectes o falsos per part dels participants, no es fa responsable de la veracitat de les dades o documents que els participants facilitin. Per tant, si les dades o documents facilitats no són correctes o contenen errors, GR no es fa responsable de no poder contactar amb els participants per comunicar-los qualsevol qüestió relativa al premi o al seu lliurament, ni tampoc de totes les incidències que puguin derivar de la incorrecció o falsedat de les dades o documents subministrats.
  • GR no es responsabilitza en el cas que l’incentiu no es pugui gaudir de manera satisfactòria o completa per qualsevol causa aliena a GR o per omissió en la confirmació d’horaris de l’experiència. GR tampoc no es responsabilitza dels possibles danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin resultar de la manca de disponibilitat d’horaris per gaudir de l’incentiu. 
  • GR tampoc no es responsabilitza dels serveis que terceres empreses hagin de prestar amb motiu del premi d’aquesta promoció, ni de les incidències que puguin ocórrer durant el gaudi dels premis, tant si passen durant el trajecte cap al lloc de l’experiència (si escau), durant el gaudi dels premis, o un cop finalitzada.
  • El termini màxim establert per a qualsevol tipus de reclamació referida i/o relacionada amb la Promoció s’extingeix al cap de dos mesos des de la participació en la Promoció. Un cop finalitzat el termini, es perd qualsevol dret de reclamar.

 VIII.- ACCEPTACIÓ I DIPÒSIT DE LES BASES

La participació en aquesta Promoció suposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases. GR es reserva el dret de variar aquestes bases, si ho exigeixen les circumstàncies, i dirimir qualsevol dubte que pugui sorgir sobre qualsevol aspecte que no estigui contemplat a les bases.

L’Organitzador es reserva també el dret d’anul·lar, prorrogar, ampliar, retallar o modificar la promoció si les circumstàncies l’obliguen a fer-ho, sense haver de justificar la decisió i sense que se li pugui reclamar cap tipus de responsabilitat com a conseqüència d’això, sempre que no perjudiquin els drets adquirits pels participants.

GR ha posat a disposició dels participants un centre d’atenció telefònica per a atendre qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament de la Promoció. A aquests efectes, el participant pot resoldre tots els seus dubtes trucant al número 900 535 927, de dilluns a divendres, de 9 a 18 hores, excepte festius nacionals i els de la comunitat de Catalunya. Així mateix, GR ha habilitat el compte de correu electrònic promo@unmundodeventajas.com per a atendre aquestes qüestions. El número de telèfon i l’adreça electrònica esmentats estaran operatius fins a 1 mes després que hagi acabat la Promoció.
Les bases estaran disponibles en tot moment i es podran consultar al microlloc web.

IX.- PROTECCIÓ DE DADES

SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts en el marc d'aquesta campanya. Les dades facilitades no es cedeixen a tercers. Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas al web següent: www.segurcaixaadeslas.es/es/proteccion-de-datos

En aquest sentit, aquesta promoció la gestiona GRASS ROOTS GROUP ESPAÑA, SL, en la seva qualitat de prestador de serveis de SegurCaixa Adeslas, actuant com a encarregat del tractament, de manera que Grass Roots no tracta ni conserva les seves dades amb cap altra finalitat. Igualment, l'informem que Grass Roots adopta les mesures de seguretat i d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades personals.

Li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a l’adreça promo@unmundodeventajas.com, indicant-hi “Derechos Privacidad - Un Mundo de Ventajas”, el seu nom i cognoms, i adjuntant una còpia del DNI o document anàleg que l’identifiqui.

X.- RÈGIM FISCAL

Els premis objecte d’aquesta promoció no es troben subjectes a cap retenció ni ingrés a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb l’article 75.3.f) del Reial decret 439/2007, pel qual s’aprova el Reglament de l’IRPF, perquè la seva base de retenció és inferior a 300 € (tres-cents euros).

XI.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases s’han de regir i interpretar d’acord amb el seu propi contingut i conformement amb les lleis d’Espanya. En cas de divergència entre els participants de la Promoció i la interpretació d’aquestes bases per part de GR, són competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya), renunciant expressament els participants d’aquesta Promoció al seu propi fur en cas de tenir-lo.

 

XII. ACCEPTACIÓ

Un cop llegides i enteses, de forma individual i singular, totes i cadascuna de les condicions i bases de contractació específiques per a participar en aquesta oferta que consten en aquest document i, en concret, quant a la política de Protecció de Dades de caràcter personal, àmbit temporal de l’oferta, mecànica, obligacions per a les parts, documents, exclusions, submissió i limitacions.